הינך נמצא כאן

הידעת - פתיחת שערי בית ספר בבוקר ומורה תורן

 

מתוך חוזר מנכ"ל

 

http://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=172#_Toc256000096

 

ממנו עולה שלכול המאוחר שערי בית הספר יהיו פתוחים בשעה 07:45

 

המורה התורן

3.6.1  תפקידיו במרכיבי ניהול הבטיחות

א.     על המורה התורן להשגיח על התנהגות התלמידים ולהתערב במידת יכולתו באירוע העלול לגרום לפגיעה בתלמידים. כל זאת בהפסקות ובפתיחת הלימודים ובסיומם, בכל מקום שהתלמידים שוהים בו.

ב.     על המורה להיות נוכח בעת פתיחת שערי בית הספר או לכל המאוחר בשעה 07:45. אם שערי בית הספר ייפתחו קודם לכן, ידאג המנהל לנוכחות מבוגר מסגל בית הספר עד להתייצבות המורה התורן.

ג.      על המורה התורן לדווח לרכז הביטחון והבטיחות או לממלא מקומו על כל אירוע חריג שהתרחש בזמן תורנותו באזור שהופקד עליו  ועל מצב פיזי מסוכן לדעתו.